Faglige krav til eksamensprojektet

6. august 2000

Da eksamensprojektet bl.a. skal vise, at den studerende kan anvende centrale dele af de indlærte færdigheder på 2. studieår, og da 2. studieår består af følgende fælles undervisningsfag:

 1. Videregående Systemudvikling, der er opdelt i to delfag:
  1. Videregående Systemudvikling
  2. Videregående Programmering

 2. Teknologi

har vi opstillet undervisningsfagenes emner og formuleret nogle krav, således at undervisningsfagene tilgodeses ligeligt ved valg af virksomhedsproblem til eksamensprojektet.

Projektets problem skal formuleres på en sådan måde, at undervisningsfaget Teknologi og undervisningsfaget Videregående Systemudvikling, der består af de to delfag Videregående Systemudvikling og Videregående Programmering, vægtes på en rimelig balanceret måde.

Således vil fx en projektbesvarelse med mangelfuld stillingtagen til et af undervisningsfagene skæmme helhedsindtrykket og dermed bedømmelsen.

  1. Videregående Systemudvikling
   1. Delfag Videregående Systemudvikling
   2. Følgende emneområder indgår i delfaget Videregående Systemudvikling:

    Strategier, metoder, teknikker, værktøjer

    Udvidet objektorienteret metode: Iterativ og inkrementel systemudvikling; Use Case dreven systemudvikling; Design vha. mønstre og interaktionsdiagrammer

    Struktureret analyse og design

    Metodologi: Forskellige systemudviklingsmetoder; Vurdering af metoder; Situationsbestemt valg og tilpasning af metode

    Foranalyse, anskaffelse og indførelse af edb-systemer

    Foranalyse

    Anskaffelse af edb

    Indførelse af edb-systemer

    Ved valg af virksomhedsproblem skal der til løsningen af problemet indgå et eller flere emner fra ovenstående.

   3. Delfag Videregående Programmering

   Følgende emneområder indgår i delfaget Videregående Programmering

   Distribueret programmering med klient/server-løsninger.

   Parallelprogrammering vha. processer og tråde samt synkronisering.

   Lineær programmering til løsning af optimeringsproblemer.

   Sprogteori til syntaktisk beskrivelse af konkrete problemer samt oversættelse af disse.

   Grafer og deres implementering.

   Ved valg af virksomhedsproblem skal der til løsningen af problemet indgå to eller flere emner fra ovenstående. Der skal anvendes C++.

  2. Teknologi

Følgende emneområder indgår i undervisningsfaget Teknologi

Administration af lager i en / flere datamat(er).

Administration af processer i en / flere datamat(er).

Arkitektur for datamater.

Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med edb-anvendelse.

Distribuerede systemer.

Netværk.

Ved valg af virksomhedsproblem skal der til løsningen af problemet indgå et eller flere emner fra ovenstående.

Emnet arkitekturdesign er støttet med undervisning fra alle undervisningsfag.