Multiprofit Finansiering A/S

Virksomhedsbeskrivelse

8. maj 2000

Multiprofit Finansiering A/S er en virksomhed, der lever af at finansiere køb på afbetaling. En virksomhed, der vil sælge en vare på afbetaling til en kunde, kan udfærdige en købekontrakt mellem kunden og Multiprofit. Virksomheden får herefter betaling for varen fra Multiprofit, hvorefter kunden betaler af på varen inklusive et administrationsbidrag og påløbne renter i et aftalt antal rater til Multiprofit.

Hvis Multiprofit skal finansiere en købekontrakt, er det normalt en betingelse, at kunden ikke er registreret hos RKI (Ribers), og at kunden afgiver en betalingstilladelse, som tillader Multiprofit at opkræve beløbet direkte fra kundens bankkonto via PBS. Multiprofit A/S har selvsagt pant i varen, indtil kontrakten er fuldt indfriet.

Opkrævning af betaling foregår på den måde, at man hver måned modtager en diskette fra PBS med debitornumrene på de kunder, der er tilmeldt i systemet. På basis af denne diskette danner Multiprofit en ny diskette med det beløb, der ønskes opkrævet, opkrævningsdato samt eventuelle tekstlinier, der skal udskrives på kundens betalingsoversigt fra banken. Disketten returneres til PBS.

Når opkrævningsdatoen er passeret, modtages en diskette fra PBS med en oversigt over eventuelle afviste betalinger. Afviste betalinger kan f.eks. skyldes, at kunden har tilbagekaldt betalingstilladelsen overfor banken, eller at der ikke har været dækning for beløbet på kundens bankkonto.

Der udskrives straks rykkere med girokort til kunder med afviste betalinger. Dette gøres for at give tid til at få opklaret, om der skulle ligge fejl eller misforståelser bag den afviste betaling. Principielt er der tale om et kontraktbrud, som normalt medfører, at kontraktens restbeløb forfalder til øjeblikkelig indfrielse. Rykkerskrivelser ledsages altid af opkrævning af et rykkergebyr.

Multiprofit A/S vedligeholder et kundekartotek med en række basisoplysninger om kunden. Herudover er der et kontraktkartotek hvor oplysninger om de enkelte kontrakter er registreret. Den enkelte kunde kan godt have indgået flere kontrakter med forskellige start- og udløbstidspunkter.

I henhold til gældende lovgivning beregnes og tilskrives renten månedsvis af den til enhver tid værende saldo; men af hensyn til beregning af den månedlige ydelse, beregnes ved kontraktens indgåelse den totale rente i hele kontraktens løbetid under forudsætning af et normalt afviklingsforløb. Hvis der f.eks. indbetales ekstraordinære afdrag kan det betyde kortere afdragsperiode og mindre samlet rente for kunden.

Rentesatsen er individuel og afhænger bl.a. af beløbets størrelse, den aftalte afdragstid og størrelsen på udbetalingen. De opkrævede renter opsummeres med henblik på udskrift af rentemeddelelse til kunden ved årsskifte. Samtidig indrapporteres rentebeløbene i henhold til gældende lov til told- og skattestyrelsen. Af hensyn til denne indrapportering skal Multiprofit ligge inde med kundernes CPR-numre.

Alle forhold vedrørende kontraktbeløb, tilskrevne renter og indbetalinger registreres i en kontooversigt for den enkelte kunde. På basis heraf udskrives ved årsskifte et kontoudtog til hver kunde. Skulle der i løbet af året komme ønske fra en kunde om at få udskrevet et kontoudtog, gøres dette mod betaling af et gebyr på 25 kr.

Ultimo hver måned dannes på basis af kontooversigten samleposteringer til Multiprofits finansbogholderi. Der udskrives samtidig en liste, der viser, hvordan samleposteringerne er fremkommmet.

Rykkerprocedure

Hvis en rykker ikke bliver betalt rettidigt, eller hvis kunden ikke inden udløbet af betalingsfristen påberåber sig at være blevet offer for en misforståelse, overgives sagen uden yderligere varsel til inkasso gennem Multiprofits advokatfirma.

Til brug for inkassosagen samles alle relevante oplysninger og bilag, herunder udskrifter af alle relevante edb-kartoteker, i en mappe, som oversendes til advokaten.

Virksomhedernes forhold til Multiprofit

De virksomheder, som Multiprofit har aftale med, er registreret i et virksomhedskartotek.

De enkelte virksomheder vælger selv, hvilken form for selvrisiko de vil påtage sig. Man kan således vælge selv at godkende kunden og kontrakten - det vil sige, at virksomheden påtager sig ansvaret for at kunden og dermed kontrakten kan godkendes af Multiprofit. I dette tilfælde kan man straks udfærdige de nødvendige papirer, gennemføre handelen og lade kunden tage varen med hjem. Virksomhedens selvrisiko er i så fald kontraktbeløbet, som virksomheden må financiere på anden måde, hvis Multiprofit ikke kan acceptere kunden.

Virksomheden kan også vælge en model uden selvrisiko; men denne model forudsætter on-line forbindelse til Multiprofits edb-system, hvor det så straks undersøges hos RKI og i kundens bank, om kunden kan accepteres. De fleste butikker har valgt denne løsning.

Undtagelser fra normale afdragsforløb

En kunde kan foretage en ekstraordinær indbetaling. Dette medfører en kortere afdragstid og et lavere samlet rentebeløb, idet Multiprofit normalt ikke accepterer ændring af allerede aftalte afdragsbeløb.

Indfrielse af kontrakten kan ske med virkning fra udløbet af en måned. Kunden kan henvende sig til Multiprofit og få oplyst størrelsen på det beløb, der skal indfries (aktuelle saldo med tillæg af rente).

  

Kontrakten

Kontrakten udfærdiges af virksomheden og underskrives af kunden. Kontrakten består af 4 hoveddele:

Navneoplysninger

Varebeskrivelse

 

Økonomiske oplysninger

Kontraktbeløb

Gebyr

Stempelafgift

Rentetillæg

Samlet lånebeløb

 

Beløbet afdrages i .. rater á ...... kr., som forfalder til betaling hver den 1. i måneden. Første afdrag betales den ../../....

Renten udgør ... % pr. måned, og tillægges den til enhver tid værende saldo den sidste i måneden. Den samlede rente kan herved komme til at afvige fra det specificerede rentetillæg. En eventuel difference udlignes ved opkrævningen af den sidste rate.

Bankoplysninger og betalingstilladelse

CPRnr, Reg.nr., Kontonr., Underskrift

Pengeinstituttets navn og adresse

Navneoplysningerne bruges til kontrol af kunden i RKI, og bruges derefter til opdatering af kundekartoteket.

Varebeskrivelsen har betydning, fordi der tages pant i varen. Beskrivelsen skal derfor være så fyldestgørende som muligt (modelbetegnelse, serienummer, stelnummer osv.). Varebeskrivelsen fører til opdatering af kontraktkartoteket.

Økonomioplysningerne specificerer beregningen af lånebeløbet, størrelsen af de enkelte rater samt den månedlige rentesats. Disse oplysninger indgår i kontraktkatoteket.

Bankoplysningerne anvendes til kontrol af kunden i pengeinstituttet og anmeldelse af kundens betalingstilladelse i PBS.