Datamatikeruddannelsen - Softwaredesign

Virksomhedsspil - Simulering af virksomheds drift

Inspireret af virksomhedsspillet Decision Base ønsker en gruppe iværksættere at lave en PC baseret version af spillet. I den forbindelse er vi blevet kontaktet for at bistå med løsning af forskellige opgaver, der antages at ligge indenfor vores kompetenceområder. Der ønskes bl.a. udarbejdet en model samt nogle prototyper, som kan medvirke til at afklare, om det overhovedet er muligt at lave en elektronisk udgave af spillet. Formålet med denne opgave er imidlertid ikke at udvikle hele spillet, da dette ville kræve et indblik i distribueret programmering, som først læres i 2. studieår.

Målet med prototypen er at nå frem til en simpel version af spillet, hvor det kan demonstreres, at helt basal funktionalitet og opdatering af modellen kan finde sted. I den forbindelse ønskes også en vurdering af udformningen af en passende brugergrænseflade.

Følgende figur viser et forslag til et skærmbillede, som giver et overblik over de vigtigste aktiviteter og informationer i spillet.

Spillet består i, at man med udgangspunkt i et bestemt år (1985) leder virksomheden gennem de følgende 10 år. De beslutninger man træffer undervejs får konsekvenser for virksomhedens indtjeningsmuligheder og overlevelsesevne. Vinder af spillet er den virksomhed, der efter 10 år råder over den største egenkapital.

Spillet består herefter af følgende trin og aktiviteter, som skal udføres præcis i den angivne rækkefølge:

Start år består af følgende aktiviteter

Kvartalsrutinerne består af følgende aktiviteter:

Afslut året består af følgende aktiviteter:

I forhold til det rigtige spil er aktiviteter som markedsetablering, markedsføring, produktudvikling og ændringer af værksteder i første omgang udeladt; men hvis man har tid er det tilladt at inddrage disse aspekter i spillet, når man har de beskrevne aktiviteter på plads.

Der skal udarbejdes en domænemodel, som skal omfatte alle relevante begreber i spillet. I det omfang man skønner det nødvendigt, udarbejdes use-cases over de forskellige aktiviteter og interaktionen med spilleren.

Til punktet hent salgsordrer udvikles en funktion, som kan generere et antal ordrer - enten prædefinerede eller med tilfældigt valgte data. I det færdigudviklede spil skal der her være adgang til en serverapplikation med en auktion, hvor man kan konkurrere med de øvrige spillere om ordrerne. Der skal som i det rigtige spil være bøde for at tage en ordre, som man ikke kan nå at producere og levere i det aktuelle år.

En af de sværeste aktiviteter i det rigtige spil er afslutning af regnskabet - det er derfor meget vigtigt, at jeres elektroniske version af spillet får opsamlet og registreret alle de oplysninger, som er nødvendige for udarbejdelse af et korrekt regnskab.

I den mappe, I fik udleveret til Decision Base spillet, er der en lang række forslag til skemaer, man kan udfylde, for at skabe overblik over virksomhedens situation. Dette overblik er vigtigt for at kunne træffe de rette beslutninger undervejs. Udarbejd skærmbilleder til disse oversigter, som omfatter:

Use-cases

Betal skat

Beregnet skat af sidste års resultat betales. Beløbet vises i Balancen under Passiver som kortfristet gæld. Skatten placeres på spillepladens venstre del og vil blive afhentet af instruktøren (systemet).

Hent salgsordrer

For at få tildelt ordrer skal man betale for markedsføring. For hvert produkt, der ønskes afsat, er indsatsen mindst 1M. Større indsatser øger muligheden for salg. For hver ekstra 2M udover minimumsindsatsen kan der komme ekstra ordrekort til syne.

Opdater debitorer

Debitorer viser virksomhedens udestående fordringer - dvs. hvad man har til gode hos sine kunder. Ved salg må virksomheden acceptere en vis kredittid. Kredittiden fremgår af ordrekortet og kan være fra 1 - 4 kvartaler. Når betaling for leverede produkter modtages, placeres summen i forhold til den aktuelle kredittid. Jo længere kredittid, desto længere afstand til kassen. Hvert kvartal flyttes værdierne ét trin til venstre.

Opdatér kortfristede lån, betal rente

Kortfristede lån har en løbetid på 1 år. Hvert lån er på 20M og markeres i feltet længst til venstre. Samtidig med markeringen af lånet opdateres kassebeholdningen med 20M. Ved opdatering flyttes beløbet ét trin til højre (mod kassen). Samtidig betales rente - 1M pr. kvartal (dvs. 20% p.a.).

Betal leverandører for bestilte varer

De bestillinger som i sidste kvartal blev markeret hos leverandøren modtages og betales. Prisen for hver råvare er 1M, som betales kontant fra kassen og placeres i råvarefeltet. Alle bestilte varer skal modtages.

Marker nye ordrer hos leverandørerne

Bestilling af råvarer til levering næste kvartal markeres ved at indtaste det ønskede antal råvarer i feltet.

Opdater produktion

Alle produkter under produktion flyttes et trin frem (til højre). Færdige produkter flyttes til færdigvarelageret.

Sæt ny produktion i gang

Råvarer flyttes ind i produktionen. De direkte produktionsomkostninger betales ved igangsætning af ny produktion - uanset produktionstid. Beløbet (1M) tages fra kassen og tilføjes til varens værdi.

Levering af hele ordrer

Kun hele ordrer kan effektueres - delleverancer accepteres ikke. Ordren afleveres og betaling mod-tages. Betalingen placeres under debitorer så mange kvartaler fra kassen, som kredittiden angiver.

Kvartalsafslutning

Uspecificerede kvartalsvise administrationsomkostninger betales med 1M pr. kvartal. Denne handling markerer afslutningen af et kvartal.

Opdater langfristede lån, betal rente, optag nye lån

Der betales 10 % i rente af langfristede lån. Renten placeres i feltet rente under forfaldne beløb. Ved opdatering flyttes beløb et år til højre. Forfaldne beløb indfries til banken - dette kan kun ske, når lånets løbetid udløber efter 4 år. Hvert lån er på 20M. Nye lån har altså en løbetid på 4 år og markeres med summen i feltet længst til venstre under langfristede lån. Lånerammen er 400 % af egenka-pitalen i sidste regnskab. De langfristede lån kan maksimalt udgøre 200 % af egenkapitalen.

Betal værkstedsomkostninger

De faste omkostninger vedrører betaling for vedligeholdelse, kvalitetskontrol, løn til værkfører etc. i de enkelte værksteder. Den årlige udgift er 1M pr. værksted, der kan udnyttes ved årsskiftet. Der betales også for værksteder der evt. ligger stille pga. omstilling eller manglende ordrer eller råvarer.

Afskrivning på maskiner

Maskiner og inventar kan udnyttes i flere år og derfor fordeles udgiften over et antal år. Dette klares bogføringsmæssigt ved hjælp af afskrivninger. Der afskrives efter saldometoden: en tredjedel af saldoen i maskiner og inventar afskrives i resultatopgørelsen - dvs. afskrivningen optræder som en udgift og reducerer dermed overskuddet (og skatten). Når værdien er nedskrevet til 2M afskrives 1M og når værdien er 1M afskrives resten.

Factoring

Ved akut mangel på likviditet i kassen kan tilgodehavender på debitorer omsættes til kontanter ved at sælge fordringen - dette kaldes factoring. Factoring er ikke gratis - afgiften udgør 1/7 af det aktuelle beløb uanset kredittiden. Factoring foretages således: tag 7M fra debitorer. Heraf placeres 6M


Oprettet: 8. december 2007
Sidst opdateret: 8. december 2007