Delphi kursusbeskrivelse

5. Planlægning af applikationen

Et første udkast til et skærmbillede for bibliotekssystemet:

Når søgningen aktiveres kaldes en speciel dialogboks. For at søgningen skal være nogenlunde let at gå til, skal man oprette alternative index for databasens felter Forfatter, Titel og ISBN-nr.

Styringen af applikationen kan selvfølgelig foregå på mange forskellige måder. I dette tilfælde forestiller jeg mig, at styringen skal ske være baseret på kontrolknapper i skærmbilledet. Afhængig af, hvilken tilstand applikationen befinder sig i, er der forskellige knapper, der kan anvendes. Dette kan styres med knappernes Enabled property. Efterhånden som tilstanden skifter, aktiveres og deaktiveres de forskellige knapper. Ved starten kan man f.eks. bruge knapperne Første, Næste, Forrige, Sidste, Ny, Ret, Slet og Søg. Knapperne OK og Cancel er deaktiverede. Vælger man f.eks. Ny er knapperne OK og Cancel aktiverede, og alle andre knapper er deaktiverede.

De forskellige mulige tilstande kan beskrives diagrammatisk i et tilstandsdiagram:

Jeg forestiller mig, at diagrammet skal bruges til at finde ud af, hvad man skal tage højde for, når man står i en given Event-handler. Hvis man f.eks. er i Ret's OnClick event kan man se, at OK og Cancel knapperne skal kunne aktiveres som de eneste.

Databasen selv kan være i en af flere tilstande:

Inactive

Browse

Insert

Edit

SetKey

Den første delopgave består i at få etableret et skærmbillede til opdatering af bog-tabellen i databasen.

Udvalgte event-handlere i relation til Form1:

procedure TForm1.AppState0;
begin
Foerste.Enabled:= True;
Naeste.Enabled:= True;
Forrige.Enabled:= True;
Sidste.Enabled:= True;
if Table1.BOF then
 begin
 Foerste.Enabled:= False;
 Forrige.Enabled:= False;
 end;
if Table1.EOF then
 begin
 Sidste.Enabled:= False;
 Naeste.Enabled:= False;
 end;
Ny.Enabled:= True;
Ret.Enabled:= True;
Slet.Enabled:= True;
Soeg.Enabled:= True;
OK.Enabled:= False;
Cancel.Enabled:= False;
{ Menupunkter }
Afslut1.Enabled:= True;
{ Felter }
Bognr.ReadOnly:= True;
Forfatter.ReadOnly:= True;
Titel.ReadOnly:= True;
ISBNnr.ReadOnly:= True;
Forlag.ReadOnly:= True;
Udgivelsesaar.ReadOnly:= True;
Oprettelsesdato.ReadOnly:= True;
AppState:= 0;
end;

procedure TForm1.AppState1;
begin { Ny bog }
Foerste.Enabled:= False;
Naeste.Enabled:= False;
Forrige.Enabled:= False;
Sidste.Enabled:= False;
Ny.Enabled:= False;
Ret.Enabled:= False;
Slet.Enabled:= False;
Soeg.Enabled:= False;
OK.Enabled:= True;
Cancel.Enabled:= True;
{ Menupunkter }
Afslut1.Enabled:= False;
{ Felter }
Bognr.ReadOnly:= False;
Forfatter.ReadOnly:= False;
Titel.ReadOnly:= False;
ISBNnr.ReadOnly:= False;
Forlag.ReadOnly:= False;
Udgivelsesaar.ReadOnly:= False;
Oprettelsesdato.ReadOnly:= False;
Bognr.SetFocus;
AppState:= 1;
end;

procedure TForm1.Afslut1Click(Sender: TObject);
begin
Table1.Close;
Close;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Table1.Open;
AppState0;
end;

procedure TForm1.FoersteClick(Sender: TObject);
begin
Table1.First;
AppState0;
end;

procedure TForm1.NaesteClick(Sender: TObject);
begin
Table1.Next;
AppState0;
end;

procedure TForm1.ForrigeClick(Sender: TObject);
begin
Table1.Prior;
AppState0;
end;

procedure TForm1.SidsteClick(Sender: TObject);
begin
Table1.Last;
AppState0;
end;

procedure TForm1.NyClick(Sender: TObject);
begin
Table1.Insert;
Table1Oprettelsesdato.Value:= Date;
AppState1;
end;

procedure TForm1.RetClick(Sender: TObject);
begin
Table1.Edit;
AppState2;
end;

procedure TForm1.OKClick(Sender: TObject);
var
  Msg: string;
  i, j: integer;
begin
if AppState in [1, 2] then
 begin
 try
  Table1.Post;
  AppState0;
  except
  on E: EConvertError do
   begin
   Msg:= E.Message;
   if pos('is not a valid date', Msg) > 0 then
    begin
    ShowMessage('Oprettelsesdato er ikke korrekt');
    Oprettelsesdato.SetFocus;
    end;
   end;
  on E: EDatabaseError do
   begin
   Msg:= E.Message;
   if Msg = 'Key violation' then
    begin
    ShowMessage('Det valgte Bognr er allerede oprettet');
    Bognr.SetFocus;
    end;
   if Msg = 'Field ''Bognr'' must have a value' then
    begin
    ShowMessage('Bognr skal være udfyldt');
    Bognr.SetFocus;
    end;
   if Msg = 'Field ''Forfatter'' must have a value' then
    begin
    ShowMessage('Forfatter skal være udfyldt');
    Forfatter.SetFocus;
    end;
   if Msg = 'Field ''Titel'' must have a value' then
    begin
    ShowMessage('Titel skal være udfyldt');
    Titel.SetFocus;
    end;
   if Msg = 'Field value required. Field: ISBN-nr' then
    begin
    ShowMessage('ISBN-nr skal være udfyldt');
    ISBNnr.SetFocus;
    end;
   end;
  end;
 end;

if AppState = 3 then
 begin
 if MessageDlg
  ('Ønskes bogen og alle tilhørende beskrivelser og nøgleord slettet?',
  mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
  Table1.Delete;
  AppState0;
  end;
 end;

end;

procedure TForm1.CancelClick(Sender: TObject);
begin
if AppState in [1, 2, 3] then
 begin
 Table1.Cancel;
 Table1.Refresh;
 AppState0;
 end;
end;

procedure TForm1.SoegClick(Sender: TObject);
begin
AppState4;
if BtnRightDlg1.ShowModal = mrOK then
 begin
 if BtnRightDlg1.RadioButtonBognr.Checked then
  begin
  Table1.IndexFieldnames:= 'Bognr';
  Table1.FindNearest([BtnRightDlg1.Bognr.Text]);
  end;
 if BtnRightDlg1.RadioButtonForfatter.Checked then
  begin
  Table1.IndexFieldnames:= 'Forfatter';
  Table1.FindNearest([BtnRightDlg1.Forfatter.Text]);
  end;
 if BtnRightDlg1.RadioButtonTitel.Checked then
  begin
  Table1.IndexFieldnames:= 'Titel';
  Table1.FindNearest([BtnRightDlg1.Titel.Text]);
  end;
 if BtnRightDlg1.RadioButtonISBN.Checked then
  begin
  Table1.IndexFieldnames:= 'ISBNnr';
  Table1.FindNearest([BtnRightDlg1.ISBN.Text]);
  end;
 end
else
 Table1.Refresh;
AppState0;
end;

procedure TForm1.SletClick(Sender: TObject);
begin
AppState3;
end;

Udvalgte event-handlere i relation til BtnRightDlg1:

procedure TBtnRightDlg1.RadioButtonBognrClick(Sender: TObject);
begin
Bognr.Enabled:= True;
Forfatter.Enabled:= False;
Titel.Enabled:= False;
ISBN.Enabled:= False;
end;

procedure TBtnRightDlg1.RadioButtonForfatterClick(Sender: TObject);
begin
Bognr.Enabled:= False;
Forfatter.Enabled:= True;
Titel.Enabled:= False;
ISBN.Enabled:= False;
end;

procedure TBtnRightDlg1.RadioButtonTitelClick(Sender: TObject);
begin
Bognr.Enabled:= False;
Forfatter.Enabled:= False;
Titel.Enabled:= True;
ISBN.Enabled:= False;
end;

procedure TBtnRightDlg1.RadioButtonISBNClick(Sender: TObject);
begin
Bognr.Enabled:= False;
Forfatter.Enabled:= False;
Titel.Enabled:= False;
ISBN.Enabled:= True;
end;

procedure TBtnRightDlg1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
Bognr.Text:= Form1.Table1Bognr.AsString;
Forfatter.Text:= Form1.Table1Forfatter.Value;
Titel.Text:= Form1.Table1Titel.Value;
ISBN.Text:= Form1.Table1ISBNnr.Value;
end;

procedure TBtnRightDlg1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
RadioButtonBognr.Checked:= True;
RadioButtonForfatter.Checked:= False;
RadioButtonTitel.Checked:= False;
RadioButtonISBN.Checked:= False;
Bognr.Enabled:= True;
Forfatter.Enabled:= False;
Titel.Enabled:= False;
ISBN.Enabled:= False;
end;Opdateret 18. april 1997