Ordliste

Abstrakt

Anvendes om noget, der er fremkommet ved abstraktion. Ved denne proces dannes et begreb ved, at man ser bort fra visse sider af det undersøgte emne.

Algoritmeskabelon

Løsningsmodel (skabelon) til et kendt problem.

Analog

Anvendes om noget, der ligner (er analogt med) noget andet.

Analytisk

Anvendes om en proces, hvor noget opløses i sine bestanddele.

Anarkistisk

Anvendes om det, der vedrører anarki. Anarki er egentlig en politisk lære, som tilstræber ophævelsen af enhver statsmagt. Begrebet anvendes ofte i overført betydning om noget, der ikke lader sig diktere af anerkendte principper.

Digital

Anvendes om det der kan udtrykkes ved hjælp af tal eller koder baseret på tal.

Dualisme

Dobbelthed - anvendt om det forhold, at noget rummer modstridende egenskaber eller principper.

Hemisfære

Halvkugle. Benyttes også som betegnelse for hver af storhjernens to halvdele - venstre og højre hemisfære.

Holisme

En filosofisk opfattelse, som går ud på, at helhederne og ikke komponenterne er det afgørende.

Holistisk

Anvendt om det, der udspringer af holisme.

Intuition

En pludselig umiddelbar forståelse af en helhed.

Intuitiv

Anvendes om det, der beror på intuition.

Irrationel

Fornuftsstridig.

Kinæstetisk

Det der har med fornemmelsen af muskelbevægelser, lemmernes indbyrdes stilling og kropslig udfoldelse at gøre.

Kognition

Perception, erkendelse, tænkning.

Lateralisering

Betyder egentlig sideopdeling. Her anvendt om det forhold, at mennesker foretrækker den ene side (som regel højre) fremfor den anden.

Metafor

Billedligt udtryk, hvor man erstatter selve sagen med et billede.

Perception

Iagttagelse, opfattelse. Oplevelse af noget, som er fremkaldt ved sansepåvirkning udefra, eller ved hjælp af hjernens forestillingsevne.

Rationel

Fornuftsmæssig, praktisk.

Retikulær

Netagtig.

Rudimentær

Uudviklet.

Syntetisk

Sammenfattende.

 

Indlagt 27. april 1997